TittelIkrafttredelseOpphevetRelevans
Permisjonsdirektivet for befal og menige under førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste 2004-12-01
Bestemmelser for fjernarbeid i FMO 2007-06-01
Etiske retningslinjer for velferdstjenesten i Forsvaret 2008-04-01
Retningslinjer for bruk av Paintball som velferdstilbud i Forsvaret 2008-12-01
Kunngjøring av refselse 2006-10-19
Bestemmelser for rekvirering av landområde til øvingsformål 2010-08-01
Reglement for disponering, varsling og innkalling av personell i forbindelse med styrkeoppbygging ved krise, konflikt eller krig 2012-03-01
Instruks for Forsvarets liaison til Politidirektoratet 2012-05-14
Reglement for forvaltning av vernepliktig akademisk befal (VAB) 2012-12-01
1772 - Reglement for terminering av lager og materiellregnskap 2013-06-01
Prosedyre om kartlegging av og oversikt over strålingskilder 2014-11-01
Reglement om ferdighetsmerker i Forsvaret 2014-10-01
Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner 2014-11-15
Reglement om sosialfaglig arbeid i Forsvaret (TfF 578) 2015-01-01
Bestemmelser om utskrivning og verneplikt (BUV) Del 6 - Forvaltning av lærlinger i Forsvaret 2015-01-01
Vernepliktshåndboken del F - Forvaltning av Forsvarets lærlinger 2015-01-01
Reglement om pårørendekontakttjeneste 2015-06-01
Reglement for strålevern i eksplosivryddetjenesten 2015-07-01
Forsvarets verdigrunnlag 2015-06-01
Veiledning i innleie av arbeidstakere 2015-08-01
Forsvarets personellhåndbok del E - Internasjonale operasjoner 2015-12-15
Reglement om utrykningskjøring 2016-02-01
Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid 2016-03-01
Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) for Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F) 2016-01-01
TJ 12-3-2 Bestemmelse for Hærens distinksjoner og andre uniformstegn 2016-06-01
TJ 12-3-3 Bestemmelse for Hærens uniformsantrekk - sammensetning og bruk 2016-06-01
TJ 12-3-4 Bestemmelse for Hærens hodeplagg 2016-06-01
1100 - Bestemmelse om forvaltning av administrative kjøretøy 2016-07-01
Fagplan HR Grunnkurs 2016-08-01
Fagplan HR Rådgiver 2016-08-01
Veiledning i skikk og bruk for Forsvaret 2016-09-30
Bl 0592 Søknadsskjema om tillatelse til å innhente opplysninger i og om Forsvaret til forskningsformål 2016-11-01
Håndbok om kompetansekodeverk 2016-11-01
1113 - Bestemmelse om pakking, merking og palletering av materiell 2016-12-01
Bestemmelse om bruk av virksomhetsarkitektur 2016-12-01
Arbeidstidsavtale for Forsvaret ATF - LO-forbundene 2017-01-09
Arbeidstidsavtale for Forsvaret ATF - YS-forbundene, Akademikerne og UNIO 2017-01-09
Reglement for Næringsbidrag og særskilt økonomisk hjelp 2011-01-01
Instruks for miljøledelse 2017-04-15
1805 - Reglement om verksteddrift og vedlikeholdstjenester 2017-06-01
BFL 010-1 Bestemmelse om sikkerhetsstyring i Luftforsvaret 2017-07-01
Militær fysisk trening 2 2017-05-29
Instruks for Strålevern 2017-08-01
Prosedyre for rekvittering av personlig bekledning og utrustning (PBU) 2017-12-15
Instruks for Forsvarssjefens råd 2018-01-01
Bl 4010 B Søknad om fritak overbevisning 2018-01-01
Bl 4010 N Søknad om fritak overbevisning 2018-01-01
Bestemmelse om utlevering av personopplysninger til forskning og gjennomføring av spørreundersøkelser 2018-05-01
Reglement for forvaltning av funksjonsrettede kurs - med mal for fagplan 2018-04-15
Reglement for eksplosivrydding i skyte- og øvingsfelt 2018-06-01
Bl 0351 B Tapsmelding FD-ID 2018-06-01
Bl 0352 B Tapsmelding FD-ID indre Troms 2018-06-01
Bestemmelse om seleksjon, opptak og forvaltning under utdanning 2018-06-20
Avtale mellom Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Antidoping Norge 2018-02-26
Fagplan - Sivil rekruttering - metode og prosessopplæring 2018-07-01
Fagplan - Sivil rekruttering - systemopplæring i Webcruiter 2018-07-01
1126 - Reglement om utfasing av materiell 2018-08-15
1112 - Bestemmelse om kjemikalieforvaltning 2018-09-01
Instruks for behandling av klager over vedtak innen vernepliktsforvaltningen 2018-10-01
Instruks for Luftforsvarets arbeidsmiljøutvalg 2018-09-01
Instruks for Luftforsvarets sjefssersjant 2018-10-01
Instruks for sjef A-1 avdelingen Luftforsvarsstaben 2018-10-01
Instruks for sjef A - 4 avdelingen Luftforsvarsstaben 2018-10-01
Instruks for sjef A - 6 avdelingen Luftforsvarsstaben 2018-10-01
Instruks for sjef A - 8 avdelingen Luftforsvarsstaben 2018-10-01
Instruks for sjef A - 10 avdelingen Luftforsvarsstaben 2018-10-01
Instruks for sjef National Air Operation Centre 2018-10-01
Instruks for sjef Stabsstøtteavdelingen Luftforsvarsstaben 2018-10-01
Instruks for stabssjef / nestkommanderende Luftforsvaret 2018-10-01
Digitaliseringsstrategi for Forsvaret 2018-09-24
1111-Bestemmelse om strålevern 2018-12-01
Særavtale for fredstidsberedskapstjeneste i Forsvaret 2016-01-01
1501 - Bestemmelse om driftsanskaffelser 2019-01-01
Bestemmelse for lufttransporttjenesten i Forsvaret (BTF 4-002) 2019-01-01
1704 - Bestemmelse om transport av farlig gods 2019-01-15
Forsvarets personellhåndbok del F - Fellesbestemmelser 2019-01-01
Bestemmelse om bruk av virkemidler ved omstilling i Forsvaret (2018-2020) 2018-06-22
Fagplan fagkurs rekruttering 2019-03-01
Prosedyre for nominering av nøkkelpunkter og skjermingsverdige objekter 2018-12-11
1815 - Reglement for kalibreringstjenester 2019-04-01
Bl 0515 B Villighetserklæring 2019-03-26
Forsvarets personellhåndbok del G - Omstilling 2019-04-01
Bestemmelse om arkiv- og dokumentforvaltning 2019-04-15
Instruks for sjef FLO Eksterne Kanaler 2019-04-15
Instruks for sjef FLO Forsyning 2019-04-15
Instruks for sjef FLO Forsvarets kompetansesenter for logistikk og operativ støtte 2019-04-15
Instruks for sjef FLO Strategiske Anskaffelser 2019-04-15
Instruks for sjef FLO STAB Logistikkavdelingen 2019-04-15
Instruks for sjef FLO STAB Nasjonalt logistikkoperasjonssenter 2019-04-15
1910 - Reglement om falnetjeneste 2019-05-01
Instruks om forvaltning av strålevern 2019-06-01
Tjenestereglement for Velferdstjenesten i Forsvaret - Gr.57 2019-08-01
Instruks for sjef FLO Forsvarets verksteder og produksjonsstyring 2019-09-01
Forsvarets lønnsplanhefte - lønnsplaner for regulativlønte militære og sivile stillinger i Forsvaret 2019-05-01
Prosedyre om opptelling og avviksbehandling av materiell 2019-10-15
Bestemmelser for samarbeid og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger 2019-11-01
Reglement for realkompetansevurdering for teknisk landbaserte MSU-kurs 2019-12-01
Instruks for Flytryggingsinspektøren 2020-01-01
Bestemmelse om militære rekvisisjoner 2020-01-01
Instruks om fagmyndighet logistikk 2020-01-20
Reglement for fysisk test i Forsvaret 2020-01-01
Bestemmelse om materiellforvaltning 2020-03-01
Prosedyre for forvaltning av administrative kjøretøy 2020-04-01
Prosedyre for utlån og utleie av materiell 2020-05-15
Reglement for gjennomføring av vognfører- og kjøreinstruktørutdanning 2020-05-01
Instruks for sjef 131 luftving 2020-05-01
Instruks for sjef 132 luftving 2020-05-01
Instruks for sjef 133 luftving 2020-05-01
Instruks for sjef 134 luftving 2020-05-01
Instruks for sjef Maritim helikopterving 2020-05-01
Instruks for sjef Redningshelikoptertjenesten 2020-05-01
Instruks for sjef Luftforsvarets skolesenter 2020-05-01
Instruks for Forsvarsdepartementets identitetskort (FD-ID) 2020-07-01
Prosedyre for bestilling av satellitt-tjenester i Forsvaret 2020-04-01
Veiledning i forvaltning av sivile ansatte i Forsvaret 2020-08-01
Personalreglement for sivile statsansatte i Forsvaret 2020-08-01
47. Statutter for Forsvarets innsatsmedalje 2020-01-01
01. Statutter for Krigskorset med Sverd 2011-11-11
06. Statutter for St. Olavs medaljen med ekegren 2012-03-19
10. Statutter for Krigsmedaljen 2012-03-19
19. Statutter for Forsvarets hederskors 2020-01-01
20. Statutter for Forsvarsmedaljen med laurbærgren 2020-01-01
24. Statutter for Heimevernets-, Hærens-, Sjøforsvarets-, Luftforsvarets og Etterretningstjenestens fortjenstmedalje 2020-01-01
40. Statutter for Forsvarsmedaljen 2020-01-01
43. Statutter for Forsvarets medalje for sårede i strid 2020-01-01
44. Statutter for Forsvarets medalje for internasjonale operasjoner 2020-01-01
48. Statutter for Forsvarets operasjonsmedalje 2020-01-01
49. Statutter for Vernedyktighetsmedaljen for Hæren, Sjøforsvaret, Luftforsvaret og Heimevernet 2020-01-01
Instruks for sikkerhetsstyring i Forsvarets logistikkorganisasjon 2020-06-16
Bestemmelse om uniformer 2020-10-01
Reglement for utøvelsen av Forsvarets boligvirksomhet i HR reglementet 2020-10-01
Statutter for Forsvarets medalje for feltsport 2020-09-16
Statutter for Forsvarets medalje for skyting 2020-09-16
Reglement om faglige krav til vedlikeholdspersonell for luftmateriell (RFK) 2020-11-01
Retningslinjer om utarbeidelse og publisering av regelverk i forsvarssektoren 2020-12-01
Forsvarets grunnsyn på ledelse 2020-11-17
Forsvarssektorens verdigrunnlag 2021-01-07
Veileder for gevinstrealisering i forsvarssektoren 2020-08-14
Bestemmelser om utskrivning og verneplikt (BUV) Del 5 - Forvaltning av mannskaper under førstegangstjeneste 2021-01-01
Forsvarets etterretningsdoktrine 2021-03-01
Håndbok i MP operasjoner 2021-03-01
Prosedyre for avvikshåndtering av fysisk test for ansatte i Hæren 2021-03-01
Bestemmelse om fysisk testing i Hæren 2021-03-01
Konsept for utvikling av Hæren 2021-02-15
Konsept for Forsvarets traumesystem i Norge 2021-03-15
Veiledning til retningslinjer om utarbeidelse og publisering av regelverk i forsvarssektoren 2021-03-01
Særavtale for ledende personell i Forsvaret 2021-01-01
Airworthiness Regulation in the Norwegian Defence Sector (BLF) 2021-04-17
Prosedyre for økonomisk gevinsthåndtering i forsvarssektoren 2021-05-01
Reglement for ansettelse og avgang for militært ansatte i Forsvaret, tjenestegjørende i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 2020-08-01
Veiledning for Forsvarets rusforebyggende arbeid 2021-10-15
Veiledning Heimevernets treningsprogram 2021-11-01
Prosedyre ved oppdaget ruspåvirkning 2021-10-15
Forsvarets rusprinsipp 2021-10-15
Bruk av intervju til utvelgelse mot lederstillinger 2021-12-01
Reglement for innkjøpsvirksomhet i Forsvaret 2021-10-01
Håndbok for angrepsrifle HK416 2021-12-31
COP Lazarus Rev 1, Sjef FPVS sin plan for håndtering og oppfølging av ulykker i DIF FPVS (inkludert PE) og til støtte for FOH, DIF og etater 2021-11-01
UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet 2022/2023 2022-01-01
Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet 2020-01-01
Fredsregulativet 2022-01-01
Bestemmelse om ivaretakelse av tradisjon, kultur og historie i Luftforsvaret (025-9) 2022-02-01
Instruks for Luftforsvarets tradisjons- og bevaringsnemnd (025-4) 2022-02-01
Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret 2022-01-17
Instruks for sjef Luftoperativt inspektorat 2022-02-01
Militær fysisk trening 1 2022-01-01
UD 2-1E The Norwegian Armed Forces Safety Rules and Regulation for Land based military activities 2022-01-01
UD 6-81-4 E Instruction in winter service - Winter injuries 2022-07-01
Instruks for Forsvarssjefens dekorasjonsråd (FDR) og FDR sekretariat 2022-07-01
Instruks for Forsvarssjefens stridsdekorasjonsråd (FSDR) og FSDR sekretariat 2022-07-01
Reglement for Forsvarets kurertjeneste 2016-12-152022-08-01
Fagplan for Linjelederkurs i Forsvaret 2022-03-232022-08-01
TittelIkrafttredelseOpphevetRelevans

Totalt antall treff: 172