TittelIkrafttredelseOpphevetRelevans
Permisjonsdirektivet for befal og menige under førstegangstjeneste og repetisjonstjeneste 2004-12-01
Bestemmelser for fjernarbeid i FMO 2007-06-01
Kunngjøring av refselse 2006-10-19
Reglement om ferdighetsmerker i Forsvaret 2014-10-01
Reglement for oppfølging av personell fra internasjonale operasjoner 2014-11-15
Særavtale for ledende personell i Forsvaret 2014-08-01
Reglement om pårørendekontakttjeneste 2015-06-01
Forsvarets verdigrunnlag 2015-06-01
Forsvarets personellhåndbok del E - Internasjonale operasjoner 2015-12-15
Særavtale om lønns- og arbeidsvilkår for militært tilsatte leger, tannleger, veterinærer, farmasøyter og psykologer i full stilling med redusert bundet arbeidstid 2016-03-01
Arbeidstidsavtale for Forsvaret (ATF) for Verkstedoverenskomsten for Forsvaret (VO/F) 2016-01-01
Militær fysisk trening 1 (MFT 1) 2016-09-01
Bl 0592 Søknadsskjema om tillatelse til å innhente opplysninger i og om Forsvaret til forskningsformål 2016-11-01
Arbeidstidsavtale for Forsvaret ATF - LO-forbundene 2017-01-09
Arbeidstidsavtale for Forsvaret ATF - YS-forbundene, Akademikerne og UNIO 2017-01-09
Militær fysisk trening 2 2017-05-29
Bl 4010 B Søknad om fritak overbevisning 2018-01-01
Bl 4010 N Søknad om fritak overbevisning 2018-01-01
Reglement for ansettelse og avgang for militært ansatte i Forsvaret, tjenestegjørende i Forsvarsdepartementet og underliggende etater (forsvarssektoren) 2018-03-01
Hovedavtalen i staten med tilpasningsavtale for Forsvaret 2018-01-31
Bestemmelse om utlevering av personopplysninger til forskning og gjennomføring av spørreundersøkelser 2018-05-01
Bl 0351 B Tapsmelding FD-ID 2018-06-01
Bl 0352 B Tapsmelding FD-ID indre Troms 2018-06-01
Bestemmelse om seleksjon, opptak og forvaltning under utdanning 2018-06-20
Avtale mellom Forsvarets personell- og vernepliktssenter og Antidoping Norge 2018-02-26
Instruks for behandling av klager over vedtak innen vernepliktsforvaltningen 2018-10-01
Særavtale om økonomiske vilkår for personell som tjenestegjør ved stasjoner, NATO-staber og andre enheter i utlandet 2018-01-01
Særavtale for fredstidsberedskapstjeneste i Forsvaret 2016-01-01
Bestemmelse for lufttransporttjenesten i Forsvaret (BTF 4-002) 2019-01-01
Bestemmelse om bruk av virkemidler ved omstilling i Forsvaret (2018-2020) 2018-06-22
Reglement for befalsutdanning i Forsvaret 2019-01-31
Bestemmelser for samarbeid og støtte til Forsvarets seniorforbund og tilknyttede avdelinger 2019-11-01
Reglement for fysisk test i Forsvaret 2020-01-01
UD 2-1 Forsvarets sikkerhetsbestemmelser for landmilitær virksomhet 2020/2021 2020-10-23
Retningslinjer om utarbeidelse og publisering av regelverk i forsvarssektoren 2020-12-01
Veiledning til rutiner ved tap av sikkerhetsklarering 2014-12-012020-09-09
Reglement for utøvelsen av Forsvarets boligvirksomhet 2017-08-012020-10-01
Bestemmelse om godtgjøring ved tjeneste og utdanning i Forsvaret for personell som ikke er ansatt i Forsvaret (Fredsregulativet del I) 2018-08-012020-01-01
Personalreglement for sivile statsansatte i Forsvaret 2019-05-012020-08-01
TittelIkrafttredelseOpphevetRelevans

Totalt antall treff: 39